دوره سبک زندگی مهدوی

دوره کوتاه مدت سبک زندگی مهدوی با هدف آشنایی با کارکردهای سبک زندگی منتظران در بعد فردی و اجتماعی و اجرای آن در جامعه در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی برگزار می شود.

 

دوره منجی گرایی در ادیان و مکاتب
دوره آشنایی با مهدویت
فهرست