دوره منجی گرایی در ادیان و مکاتب

دوره کوتاه مدت منجی گرایی در ادیان و مکاتب با هدف بررسی اندیشه منجی گرایی در ادیان و مکاتب در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی برگزار می شود.

 

 

دوره تربیت متخصص تقریب مذاهب اسلامی
دوره سبک زندگی مهدوی
فهرست