جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦ :: :: بازدید 990244

آشنايي با گروه علمی فرهنگ وتمدن اسلامي

 


مقدمه

گروه فرهنگ وتمدن اسلامي يكي از سه گروه اصلي گروه هاي علمي موسسه آموزش هاي كوتاه مدت وفرصتهاي مطالعاتي است كه عهده دار دانش افزايي وايجاد زمينه هاي پژوهش وتحقيق درحيطه فرهنگ وتمدن اسلامي وتطبيق ومقايسه آن با ديگر فرهنگ هاي مهم جهان براي فعالان ونخبگان فرهنگي ودانش پژوهاني است كه امكان حضور در برنامه هاي بلند مدت جامعه المصطفي را ندارند.

اهداف


مهم ترين اهداف اين گروه كه در راستاي اهداف كلان موسسه آموزش هاي كوتاه مدت مي باشد عبارتند از:
۱.معرفي فرهنگ وتمدن اسلامي
۲.معرفي فرهنگ وتمدن غرب ومقايسه آن با فرهنگ وتمدن اسلامي
۳.دانش افزايي نخبگان وفعالان فرهنگي ساير كشورها در زمينه هاي:
الف)تربيت مدرس ومبلغ با رويكرد ارتباطات بين الملل وميان فرهنگي
ب) آشنا سازي با حقوق بين الملل در زمينه هاي مختلف از جمله حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه ،حقوق پيروان اديان ديگر، حقوق زنان، حقوق خانواده ومقايسه آن بامباني فقهي اسلامي وشيعي
ج)معرفي رويكرد هاي اصلي سياسي جامعه شناختي وروابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران
د) آشنا سازي با تاريخ وجغرافياي جهان اسلام ومسائل ژئوپولوتيك وجغرافياي انساني
ه)آشنا سازي باشيوه هاي صحيح معرفت شناسي، دين پژوهي، تربيت اسلامي. هنر ومعماري اسلامي،آينده پژوهي ومديريت وبرنامه ريزي با تكيه بر مباني اصيل اسلامي
۴.رويكرد تقريب اديان ومذاهب با تاكيد بر اصل همگرايي بين پيروان اديان
۵.آشنايي با انقلاب اسلامي ايران ومقايسه آن با ديگر انقلاب ها

كميته هاي علمي گروه فرهنگ وتمدن

در راستاي اهداف مزبور،اين گروه با برنامه ريزي دقيق بر اساس نياز سنجي ومخاطب شناسي،كميته هاي علمي كاربردي هشت گانه اي را در زير مجموعه خود قرار داده است كه هر كميته با دعوت از اساتيد مجرب وبرجسته وآشنا به زبانهاي مختلف مشغول به فعاليت است.
كميته هاي مربوطه عبارتند از:
۱.كميته گفتگوي ديني ومطالعات تطبيقي
۲.كميته تربيت اسلامي
۳.كميته تاريخ وجغرافياي جهان اسلام
۴.كميته نظامهاي اسلامي
۵.كميته سياسي اجتماعي وارتباطات بين المللي
۶.كميته هنر،معماري وتكنولوژي
۷.كميته حقوق وروابط بين الملل
۸.كميته آينده پژوهي-،مديريت وبرنامه ريزي
هر يك از اين كميته ها عهده دار برنامه ريزي دقيق،تدوين وتعيين متون آموزشي با دعوت از اساتيد صاحبنظرومجرب ومشورت با آن ها در زمينه هاي تخصصي مربوط به خود مي باشند.
همچنين اين گروه براي تقسيم بندي مخاطب باتوجه به تنوع فرهنگ ها واهداف كلان بلند مدت وجريان سازي وبرنامه ريزي در كشورهاي هدف،اقدام به تشكيل كارگروه هاي منطقه اي نموده تا با برنامه ريزي دقيق براي مخاطبين فرهنگ هاي متفاوت،زمينه ساز جريان فرهنگ وتمدن اصيل اسلامي در آن مناطق باشد.

كار گروه هاي منطقه اي

۱.امريكاي شمالي
۲.امريكاي مركزي وجنوبي
۳.اروپاي شرقي
۴.اروپاي مركزي وغربي
۵.افريقاي مركزي وغربي
۶.افريقاي شرقي وجنوبي
۷.خاور دور(استراليا نيوزيلند وژاپن)
۸.بالكان
هر يك از اين كارگروه ها با برگزاري نشست هاي مختلف با دقت نظر كامل برنامه ريزي هاي مناسب با اين اهداف را انجام داده وكلاسها و نشستها مرتبط را برگزار و،مقالات وتحقيقات مربوطه را تدوين مي كنند.
شايان ذكر است اين گروه در محورهاي كلان آموزش،تربيت وپژوهش فعاليت هاي خود را جهت دهي خواهد كرد.


   
   

 

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International