يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995212

مدیریت فرهنگی

تعریف دوره

این دوره باعنوان « دوره مدیریت فرهنگی» یک دوره کاربردی برای طلاب خارجی بلند مدت با هدف تربیت مدیران فرهنگی در عرصه تبلیغ می باشد.

اهداف دوره:

• آشنائی با اصول و شیوه های مدیریت فرهنگی

• آشنائی با مولفه های مدیریت فرهنگی

• آشنائی با مشخصه های مدیریت فرهنگی

• آشنائی با مهارتهای مدیر فرهنگی

• آشنائی با آسیب های عرصه مدیریت فرهنگی

• آشنائی با راهکارهای مقابله با آسیب های مدیریت فرهنگی

• نهادینه کردن مهارتهای مدیر فرهنگی در افراد

• بکارگیری اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در موقعیت عمل

• بکارگیری راهکارهای مقابله با آسیب های مدیریت فرهنگی در موقعیت عمل

 

عناوین آموزشی:ردیف

آموزشی

عنوان

ساعت

1

کلیات

4

2

مهارتهای لازم برای مدیریت فرهنگی

4

3

عناصر مدیریت فرهنگی

4

4

اصول مدیریت فرهنگی

4

5

مشخصه های مدیران فرهنگی

4

6

آسیب شناسی و راهکارهای مقابله با آن در مدیریت فرهنگی

8

7

فعالیت های فرهنگی

10
8

روانشناسی تبلیغ و ارتباطات

10
9

آشنائی با اصول و مبانی مدیریت

8
10

آشنائی با اصول و مبانی مدیریت اسلامی در نامه حضرت علی ( ع ) به مالک اشتر نخعی

8

The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International