يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦ :: :: بازدید 995214

مدیریت آموزشی


 

ضرورت:

در نیم قرن اخیر شیوه‌های مدیریت و رهبری در نظام‌های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای شده است طرح نظرات متفاوت و جدید از سوی صاحبان رشته مدیریت و آموزش و پرورش از یک سو و نیاز به بهبود کیفی عملکرد‌ها و نتایج آموزش و پرورش از سوی دیگر ضرورت و اهمیت تحول و دگرگونی تکنولوژى و مدیریت آموزشی را آشکارتر کرده است. نیاز روزافزون به مدیریت آموزشی بیشتر ناشی از تغییرات کلی است که در عناصر مختلف آموزشی و بافت آن از آغاز دوره جدید آموزشی رسمی ایران صورت گرفته است. افزایش تعداد دانشجویان، معلمان، دانش‌آموزان، دانشگاه‌ها، مدارس، موضوعات و عناوین دروس، مشاغل آموزشی و پرورشی(فرهنگی) و هزینه‌ها، توأم با گسترش قلمرو و وظایف، اهداف پیچیدگی، وسعت محتوا و انتظارات روزافزون از آموزش و پرورش تربیت و آماده سازی مدیران آموزشی را الزامی ساخته است

تعریف دوره

این دوره با عنوان مدیریت آموزشی یک دوره کاربردی است که به مدت یک ترم در حدود 40 ساعت می‌باشد که 32 ساعت آن نظری و 10 ساعت باقیمانده مهارتی خواهد بود.

اهداف دوره:

  • آشنایی با اصول و مبانی مدیریت آموزشی در سازمان

  • درک اهمیت و ضرورت مدیریت (شناختی)

  • آشنایی با ساختار نظام آموزش و پرورش و اهداف آن (شناختی)

  • آشنایی با سیر تحول نظریه‌ةآی مدیریتی و تاثیر آن بر مدیریت آموزشی (شناختی)

  • کسب مهارت در ایجاد ارتباط نظریه‌های مدیریت در سازمان آموزشی (مهارتی)

  • مهارت افزایی در فعالیت‌های گروهی و مدیریت گروه (مهارتی)

  • پرورش نگرش‌ها بر اساس الگوهای اسلامی مدیریت آموزشی (نگرشی)

 عناوین آموزشی:

 

ردیف

آموزشی

عنوان

ساعت

1

سازمان و مدیریت

6

2

مدیریت آموزشی

10

3

مدیریت و رهبری آموزشی

10

4

برنامه‌ریزی درسی

16

5

برنامه‌ریزی آموزشی

16

 


The Institute of Short Term Educations & Sabbaticals © Community and International